Международен панаир Пловдив

Congress Centre

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

АГРА

Делова програма

От: 20 Февруари 2019

До: 24 Февруари 2019

     

20.02.2019 – сряда

 

10.30
Пресконференция по повод официалното откриване на международните изложби АГРА, ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ
Място: зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Международен панаир Пловдив


11.30
Официално откриване на Международната селскостопанска изложба АГРА 2019
Място: палата 6
Организатор: Международен панаир Пловдив


13.30- 17.00
Семинар: ,,Възможности за развитие и предизвикателства пред малките земеделски стопанства и младите фермери. Схеми, програми и мерки за тяхното подпомагане през 2019 г“
Възможности за развитие и предизвикателства пред малките земеделски стопани и младите фермери. Схеми, програми и мерки за тяхното подпомагане през 2019г.
Възможности за развитие и предизвикателства пред малките земеделски стопани, Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели
Възможности за развитие и предизвикателства пред младите фермери, Националната асоциация на младите фермери в България
НССЗ в подкрепа на малките и младите земеделски стопани. Възможности за  подпомагане през 2019г., НССЗ
Проекти за подкрепа на внедряването на иновациите в земеделските стопанства, НССЗ
Място: зала България, Конгресен център
Организатор: ,,Национална служба за съвети в земеделието“


14.00-15.00
Презентация ,,Иновациите в основата на успеха.  Подкрепа за внедряването на нови технологии в земеделието чрез подмярка 16.1 на ПРСП 2014- 2020.“
 Място: Конферентна зала, палата 7
Организатор:,,УниКредит Булбанк"
 

21.02.2019 – четвъртък

9.30-13.00
Ден на биологичното земеделие 2019
Българско биологично пчеларство-проблеми и решения
09.30 – 10.00 Регистрация
10.00 – 10.20 Откриване, приветствия и връчване на годишната награда за биоземеделие – Лауреат БИОФАКТОР
10.20 – 10.50 Състояние на биологичното пчеларство в края на 2018 г. 
МЗХГ, отдел „Агроекология“
10.50 – 11.10 Подпомагане на биологичното пчеларство     
ДФЗ – РА - отдел „Агроекология“
11.10 – 11.30 Организации на пазара и реализацията    
БАБ  и Сдружение за биологично пчеларство
11.30 – 11.50 Биологично пчеларство – сертификация и контрол  
„Балкан биосерт“, QC
11.50 – 12.10
Изкупуване, преработка, пазари на биомеда   
„Апитрейд“ Пловдив
12.10 – 12.30
Биопчеларството – идеология и перспективи на развитие 
Фондация „Златен мед“ - Димо Димов – Равнопоставеност на производителите, любителско и професионално биопчеларство, частни стандарти, организиране, лобиране, промоционална политика
12.30 – 13.00 ДИСКУСИЯ
Декларация за биопчеларството в България – до МЗХГ, МОСВ, МРРБ, НС, ИФОАМ
Място: зала България
Организатор: ВУАБРР


12.00-14.00
Семинар „Превенция, третиране и биостимулация без натрупване в растенията“
„Иновативен подход за устойчиво земеделие на база полезни микроорганизми с приложение в конвенционално и биологично земеделие“ 
Биотехнологии и биопродукти на база микроорганизми и тяхното влияние върху конвенционалното и биологично земеделие
Биоторове, биостимуланти, органични фунгициди, органични инсектициди
Елиминиране на страничните ефекти от прилагане на хербициди.  Приложение на био стимуланти и био фунгициди в конвенционалното земеделие.
Пълна гама от биопродукти покриващи целия цикъл от засяване до реколта
Устойчив резултат, независещ от почва и климат 
селскостопанска техника и оборудване за почвообработка с приложение в конвенционално и биологично земеделие
Място: зала Хеброс, Конгресен център
Организатор: „Лучиенте Органик“ ООД

12.30- 16.30
Семинар „Биологично земеделие в България- мисията възможна“
13.00 – 13.15 Пристигане и регистрация на участниците
13.15-14.25 Приветствие от организаторите и представяне на фирма  „Амитица“
14.25 – 15.10 Съвременни тенденции в интензицикацията на плодопроизводството в България- лектор проф.Желев
15.10 – 16.00 Иновативни продукти при трайните насаждения- лектори: Paolo Turcon iИ Davide Colombo- представители на фирма Агридеус- Италия
16.00 – 17.00 Дискусия
Място: конферентна зала, палата 13
Организатор: ,,Амитица“

13.30
Дискусионен форум ,, „ Разширяване на диалога наука – земеделие – общество. Научно – приложните изследвания в помощ на българското земеделие“
Церемония по връчване на удостоверения за заемане на академична длъжност (професор, доцент).
Панел 1 Растениевъдство,
Модератор: доц. д-р Даниела Ганева
Презентации на иновативни теми разработвани в структурните звена на ССА.
Институт по царевицата – Кнежа:
„Синтетични популации - ценен изходен материал за селекция при царевицата“
Презентират: доц. д-р Наталия Петровска,  доц. д-р Валентина Вълкова
Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово:
„Представяне на Институт по растителни генетични ресурси – Садово и Националната генбанка“, Презентира: доц. д-р Гергана Дешева
„Съвременни технологии при пшеницата и възможности пред биологичното земеделие., Презентира: гл. ас. д-р Григори Иванов
„Представяне на сортове пшеница създадени в ИРГР – Садово“
Презентира: доц. д-р Златина УР, гл. ас. д-р Благой Андонов
„Технологични качества  на сортовете пшеница създадени в ИРГР – Садово“
Презентира: инж. технолог Теодора Ангелова
„Сортове от алтернативни култури, създадени в ИРГР – Садово“
Презентира: ас. Иван Алексиев
Институт по полски култури – Чирпан:
„Твърдата пшеница – традиционна и перспективна култура за българското земеделие“
Презентира: ас. Ангел Драгов
Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив:
„Молекулярните технологии за ускорено създаване на сортове и подобряване на културните растителни видове“
Презентира: проф. д-р Нася Томлекова
„Нетрадиционни зеленчукови култури за България“
Презентира: гл. ас. Цветанка Динчева
Място: конферентна зала 2, палата 6
Организатор: ,,Селскостопанска академия“

 

22.02.2019– петък

9.30-17.30
Биологичното земеделие в България отново на кръстопът
Панел 1: Предизвикателството пестицидни остатъци
Модератор: проф. Владислав Попов – Аграрен Университет Пловдив
09.30 – 10.00 Регистрация
10.00 – 10.05 Откриване на конференцията – проф. Христина Янчева, ректор Аграрен Университет Пловдив
10.05 – 10.20 Последни данни за био земеделието в България –Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ – МЗХГ
10.20 – 10.35 Промените в Наредба 5 и ЗПООПЗПЕС и влиянието им върху процеса на сертификация на биологични оператори в България -  доц. Ана Карова, Изп. Директор Кю Сертификейшън ЕООД
10.35 – 10.50 Възможни рискове и последствия за биологичните фермери от промените в Наредба 5 – Албена Симеонова, БАБ
10.50 – 12.20 Нулева толерантност? – Как да процедираме при наличие на замърсяване и пестицидни остатъци в биологични продукти - Dr. Jochen Neuendorff, Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH, Göttingen,  Германия
12.20 – 13.00  Дискусия
13.00 – 13.30 Коктейл с фермерски храни
Панел 2: Науката в помощта на производителите
Модератор: Тенчо Христов, Биоселена
13.30–13.45 Националните научни програми на МОН за периода 2018 – 2022 г. – проф. Владислав Попов, координатор
13.45 – 14.00 Производство на семена и специализирана  селекция за биологично земеделие - проф. д-р Виолета Божанова, Селскостопанска академия, Институт по полски култури- Чирпан
14,00 – 14,30 Производство на биологични плодове:
- Данни за икономическия ефект в Италия
- Системния подход на проект CORE Organic DOMINO
Prof. Dr. Davide Neri, Università Politecnica delle Marche, Ancona, Италия
14,30 – 14,45 Биологичните семена в Европа – Проект LIVESEED, Петя Пенчева, Биоселена
14,45 – 15,00 Наближава ли краят на мед съдържащите препарати в био земеделието? Проект RELACS – агр. Николай Тихов, Биоселена
15.00-15.20 Иновативна немска  технология в помощ на биологичните лозари и овощари -  Rudi Schneider, Schneider Verblasetechnik e. K. - Германия и Божидар Петков „Балкан Био Фрукт“ ООД  България
15.20-16.40 Органични торове за био производството: взаимодействие за успех! – Борислав Рангелов, ЕКОДАРПОЛ Болканс
16,40 – 17,30 Дискусия и закриване на конференцията
Място: зала България, Конгресен център
Организатор: Фондация за биологично земеделие ,,Биоселена“


 

9.30-16.30
Национална научно-практическа  конференция с международно участие
Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на българската  и европейска нормативна уредба
предварителни теми: здравословното хранене – проблеми и решения , биологично производство на храни, хранителни добавки и добавки в храни – вредни и полезни
Енергийна стойност на храните, етикетиране; опаковки за здравословните храни
Проследимост, интегрирани системи, стандарти за търговия, защита за системите на самоконтрол; Нови продукти в хранителната
Място: зала, палата 7
Организатор: ,,Съюзът по хранителна промишленост“


10.00-11.00
Семинар ,, Еска комплекс, инсекти (яйца и ларви) и защита от късни пролетни слани могат да се поддържат под прага на икономическа вредност само с един природен препарат“
Място: зала Хеброс, Конгресен център
Организатор: ,,АМВ- Агро“ ООД

 

9.00-12.30
Кръгла маса ,,Предизвикателства и възможности за развитие на малките стопанства“
09.00-09.30 Регистрация на участниците 
09.30 -10.00 Откриване  Представител на Областен управител на област Пловдив
Иван Пенов – Фондация „Земята – източник на доходи“
10.00 -10.45 Панел 1: Добри примери за развитие на малките стопанства  
10.45 -11.15 Кафе пауза 
11.15 -12.00 Панел 2: Предизвикателства и възможности за развитие на малките стопанства през 2019 г. 
12.00 -12.30 Дискусия 
Място: зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор: Фондация „Земята - източник на доходи“

 

10.00- 12.00
Семинар: „Инструменти на ОСП за подкрепа на иновациите и създаването на къси вериги на доставки“
Място: зала, палата 13
Организатор: ,,Асоциация на земеделските производители в България“


12.00-14.00
С Семинар „Превенция, третиране и биостимулация без натрупване в растенията“
„Иновативен подход за устойчиво земеделие на база полезни микроорганизми с приложение в конвенционално и биологично земеделие“ 
Биотехнологии и биопродукти на база микроорганизми и тяхното влияние върху конвенционалното и биологично земеделие
Биоторове, биостимуланти, органични фунгициди, органични инсектициди
Елиминиране на страничните ефекти от прилагане на хербициди.  Приложение на био стимуланти и био фунгициди в конвенционалното земеделие.
Пълна гама от биопродукти покриващи целия цикъл от засяване до реколта
Устойчив резултат, независещ от почва и климат 
селскостопанска техника и оборудване за почвообработка с приложение в конвенционално и биологично земеделие
Място: зала Хеброс, Конгресен център
Организатор: „Лучиенте Органик“ ООД
Място: зала Хеброс, Конгресен център
Организатор: „Лучиенте Органик“ ООД


13.00-17.00
Панел ІІ. Устойчиво земеделие
Модератор: проф. д-р Снежан Божков
Научен център по животновъдство – Смолян:
„Приложение на храни с белтъчни компоненти от ново поколение при подхранване на медоносната пчела“
Презентира: гл. ас. д-р Росица Шумкова
Институт по аграрна икономика – София:
„Конкурентоспособност на животновъдството“
Презентира: докторант Васил Стойчев
„Подпомагане на малките стопанства в програмен период 2014 – 2020 г.“
Презентира: ас. Божура Фиданска
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ – София:
„Биовъгленът - черният диамант за устойчиво управление  на почвените ресурси“
Презентира: проф. дн Ирена Атанасова
„Опазване на земите и почвите - основа за устойчиво развитие“
Презентира: проф. д-р  Мартин Банов
„Бонитацията - основен методи за райониране на селскостопанските култури“ Презентира: проф. д-р Венета Кръстев
  „Технически решения за ефективно розопроизво,
 Презентира: проф. д-р Снежан Божков
Място: конферентна зала 2, палата 6
Организатор: ,,Селскостопанска академия“

 


13.00-15.00
Общо събрание на Асоциация месопреработвателите в България
Място: зала Струма, Конгресен център
Организатор: ,, Асоциация месопреработвателите в България“


14.30-15.30
Презентация ,,Иновациите в основата на успеха.  Подкрепа за внедряването на нови технологии в земеделието чрез подмярка 16.1 на ПРСП 2014- 2020.“
Място: зала Хеброс, Конгресен център
Организатор: УниКредит Булбанк


23.02.2019– събота

10.30- 17.35
Семинар: "Иновативни решения и политики за развитие на сектор "Плодове и зеленчуци"
10.30 -11.30  Състояние, проблеми и възможности за развитие на овощарството в България. Нови технологии, устойчиви сортове круши, ябълки, десертно грозде  и череши. Решения за справяне с проблемите. Борба с Дрозофила
11.30-11.45Въпроси и отговори Лектор:Проф. Василий Джувинов
12.30 -12.45  Нови подходи и политики на МЗХГ за сектор „Плодове и зеленчуци“
ОСП до 2020, обвързана подкрепа и тенденции за  промени в ОСП след 2020 
Въпроси и дискусия Зам. министър Вергиния Кръстева
12:45-13:00 Дигитални технологии в маркетинга на плодове и зеленчуци - „Градинария“   - Модерната търговия, споделяне на опит Мариана Милтенова
Георги Василев
13.00-13.40 Проблеми и предложения за решения в сектор „Плодове и зеленчуци“ – изкупни цени на продукцията, кредитиране, субсидиране, инвестиционни схеми, пазарна подкрепа, субсидирана заетост, недостиг на работна ръка, нормативни документи за наемане на работници от трети страни, обединение и синхронизиране на действията – дискусия  Мариана Милтенова, Чавдар Маринов, Иван Стойков
Орлин Димитров КНСБ
13.40 -14.00 Следберитбено охлаждане и хладилно съхранение на плодове и зеленчуци и заготовката им за пазара, Доц. Христо Николов
14.00-14.10 Нови продукти и технологии и  потенциал за здравословно хранене на българското население Янка Живкова
14.10 -14.25 Изисквания към плодовете и зеленчуците, доставяни в супермаркетните вериги, нормативни документи Представители на супермаркетни вериги
14.25 -15.15 Студен бюфет, В2В срещи 
15.15-17.30 Общо събрание на НСГБ
Отчет за дейността на УС на НСГБ
Задачи, цели и програма за действие  през 2019г. 
Място: Пресклуб, Конгресен център
Организатор: ,,Национален съюз градинари“

 


24.02.2019– неделя

13.00 
Теглене на печелившите  талони  от попълнените анкетни  карти  за посетители 
Място: палата 6
Организатор:  Международен панаир Пловдив
 

 


 

Назад

Нагоре