Международен панаир Пловдив

Congress Centre

ПрояваПрехвърли и запиши в PDF

ФУДТЕХ

Международна изложба за храни и напитки, опаковки, машини и технологии

От: 22 Февруари 2017

До: 26 Февруари 2017

     

      
ПРОГРАМА НА ДЕЛОВИТЕ ПРОЯВИ

 

22.02.2017 – сряда

10.30
Пресконференция по повод официалното откриване на международните изложби  АГРА , ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ, ХОРЕКА, Био Агра, Апи България
Място. зала Пресклуб, Конгресен център
Организатор. Международен панаир Пловдив


11.30
Официално откриване на Международните изложби АГРА, ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ, ХОРЕКА, Био Агра 2017
Място: палата 6
Организатор. Международен панаир Пловдив
12.00 – 13.00ч.
Измерване на кръвна захар и холестерол
Място: палата 11, щанд 11Т11
Организатор:,, Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“

 

13.00- 18.00
Конференция ,,Бъдеще за местните храни“
Място: зала България
Организатор: Фондация „ЛокалФууд.бг”


13.30 -15.30ч.
Съвети от Десисалава Славчева представител на фирма“ZIDO“ : Как да се храним и живеем балансирано, в хармония със себе си любов към заобикалящия ни свят
Място: конферентна зала, палата 11
Организатор:,, Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“

14.00
Дискусионен клуб ,,Измама с храни, злоупотреба с информация за храни и влиянието върху здравето на потребителя"
с присъствието и подкрепата на Омбудсмана на РБългария Г-жа Мая Манолова и Министър Проф. Д-р Христо Бозуков
заместник- министър доц. Д-р Светла Янчева
Мисия на събитието: Повишаване на информираността на обществото от опасностите, породени от злоупотреба с информацията за храни
Защита на потребителите чрез информиране и образованост по темата;
Идентифициране на методите при производство на този тип храни, в които има злоупотреба със съдържание и с информацията за състава на храните и последствията върху човешкото здраве;
Борба със сивата икономика и подкрепа за създаването на законодателство от нов тип; Създаване на партньорства и взаимодействие с близки до темата институции, организации и бизнеса, за да се осигури единен отпор на този вид престъпност.
Българска Агенция по Безопастност на Храните, Федерация на потребителите в България, Национален център по опазване на общественото здраве,
Българско дружество по хранене и диететика 
Със специалното участие на: проф. Даниела Попова - Началник на Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ;
Д-р Радислав Наков – гастроентеоролог , ИСУЛ;
Д-р Райна Стоянова, диетолог ИСУЛ.
Основни теми:
1.Имитиращите  продукти и заблуждаващите етикети – опасностите, които дебнат потребителите
2.  Как храната влияе върху човешкото здраве. Какви са последствията от измама с храни. Храната като качество на живот и инвестиция за по-добро бъдеще.
Модератор: Мариана Кукушева- Председател на Управителния съвет на Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите
Място: Пресклуб, Конгресен център
Организатори: Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите,
Съюз по хранителна промишленост, Асоциация на млекопреработвателите, Асоциация на месопреработвателите, съвместно с :
Българска Агенция по Безопастност на Храните, Федерация на потребителите в България, Национален център по опазване на общественото здраве,
Българско дружество по хранене и диететика 

20.00
Бал "Нощта на Златните ритони"
Промоция на млади енолози
Енолог на "Винария" 2017
Изба на "Винария" 2017
Място. палата 7
Организатор. НЛВК
Вход с куверти


23.02.2017– четвъртък


09.00 – 12.00ч.
Измерване на кръвна захар и холестерол
Място: палата 11, щанд 11Т11
Организатор:,, Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“

 

10.00- 17.00
Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на българската  и
европейска нормативна уредба. Енергийна стойност на храните, етикетиране на хранителните добавки в храни.
Енергийна стойност и представяне на хранителната информация и етикетиране на храните- най- актуалното за производителите във връзка с влизане в сила на регламент 1169/2011. Следимост,  интегрирани системи
Стандарти за търговия с хранителни продукти-  ВRC, IFS и др.
Защита на системите за самоконтрол
Нови продукти в хранителната индустрия
• Хранителни добавки и добавки в храни – регулиране и съвременни законодателни изисквания.
- Общи принципи и разрешителни процедури за добавките, ензишмите и ароматизантите в храните съгл. Регламент (EC) №1331/2008
- Общностни списъци, употреба и етикетиране на разрешените добавки в храните съгл. Регламент (EC) №1333/2008
-  Общностен списък, употреба и етикетиране на на разрешените ензими в храните съгл. Регламент (EC) №1332/2008
- Общностен списък, употреба и етикетиране на разрешените ароматизантни и определени съставки с ароматични свойства в храните съгл. Регламент (EC) №1334/2008
-  Актуални проблеми свързани с употребата на добавките в технологичната практика.
-  Общи и специфични изисквания към хранителните добавки. Условия за употреба на витамини, минерални вещества, растения и екстракти от тях в хранителните добавки съгл. Наредба №47/2004 г. на МЗ и Директива 2002/46/ЕО
- Етикетиране, пускане на пазара и контрол върху хранителните добавки съгл. Наредба №47/2004 на МЗ и Директива 2002/46/ЕО.
• Новите аспекти за етикетиране на храните във връзка с влизане в сила на  Регламент 1169/2011
• Специфични изисквания за етикетиране на храните
• Официален контрол върху етикетиране на храните. Срокове за въвеждане на изискванията към етикетиране на храните и контрол               
• Енергийната стойност на храните – нормативни изисквания за определянето й.                                              
• Дискусионен панел върху добавки, етикети и енергийни стойности на фирми участнички                                         в семинара
• Работа по групи за изготвяне на етикети и изчисляване на енергийни стойности
• Обмен на информация между участващите фирми, представяне на изготвените етикети и изчислени енергийни стойности от представители на различните групи
• Изисквания към оценката на риска. Проследимост. Запознаване със стандартите, създадени и прилагани от търговските вериги в ЕС – ВRC, IFS и др. за търговия в различните европейски държави и в България.Преход на СУБХ към IFS
• Кръгла маса -  въпроси към лекторите  -проф.Йордан Гогов , от УХТ, от  БАБХ  и др.
• Закриване на семинара
Участниците в семинара получават сертификат
Място: конферентна зала , палата 7
Организатор: ,,Съюз по хранителна промишленост'', Университет по хранителни технологии- гр. Пловдив, Българска асоциация по безопасност на храните, Федерация на научно- техническите съюзи


10.00-16.15
Иновации в хранителната наука, техника и технологии
10.00 – 10.15 ч. „Усъвършенстване на технологичните процеси – обективно окачествяване на храни“
Докладчик: Ангел Милчев Данев
10.15 – 10.30 ч. тема: “ „Изследване на възможностите за получаване на функционални сладки храни“
Докладчик: Райна Димитрова Хаджикинова
10.30 – 10.45 ч. тема: “ Изследване и разработване на обогатени с полифеноли функционални ферментирали млека“
Докладчик: Милена Руменова Димитрова 
10.45 – 11.00 ч. тема:  „Технологични и функционлани свойства на екструдати обогатени с малцови трици“
Докладчик:  Кристина Иванова
11.00 – 11.30 Дискусия по представените доклади 
11.30 – 11.45 ч.  тема: “ „Възможности за приложение на водорасли в храни“
Докладчик: Ивайло Радостинов Минчев
11.45 – 12.00 ч. тема: „Пречиставане, имобилизация и характеристики на микробни липази“
Докладчик:  Христина Панайотова
12.30 – 12.45 ч „Изследване на температурни въздействия и температурни напрежения в топлообменни и колонни апарати“ докладчик: Зоя Ходжева
12.45 – 13.00 ч. тема: „Реверсивни резонансни преобразуватели на електрическа енергия“
 Докладчик: Ангел Ангелов Личев
13.00-13.15 ч. тема: „Реинженеринг на търговската дейност на предприятията от хранителната индустрия“
Докладчик:  Гергана Цветанова Веселинова - Георгиева
13.15-13.45 ч. Дискусия по представените доклади
13.45 – 14.15 „Производство на кафе и влиянието му върху здравето“
Докладчик:  доц. д-р инж. Снежана Иванова
14.15 – 15.15 „Биологичноактивни компоненти в традиционните храни“
Докладчик:  проф. д-р инж. Йорданка Алексиева
15.15 – 15.30 „Парк Монте Сикани и ролята му за развитието на дестинацията“
Джакомо Скала, Ренато Дел Кампо, проф. д-р инж. Йорданка Алексиева
15.30 – 15.45 ГАЛ ЕТНА и развитието на територията
Енцо Макароне, проф. д-р инж. Йорданка Алексиева
15.45 - 16.15 Дискусия по представените доклади.
Място: конферентна зала, палата 11
Организатор: ,,Университет по хранителни технологии- Пловдив“

 

14.00ч.- 15.00ч.
 Консултация с ендокринолог ; Образователни  лекции  на тема „Диабет, хранене, спорт”
Място: палата 11, щанд 11Т11
Организатор:,, Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“

 

15.00 -16.30
 Балансирано хранене със ZIDO, подходящата храна за хора с диабет и тези, които искат да се хранят  здравословно
Място: палата 11, щанд 11Т11
Организатор:,, Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“


 

24.02.2017– петък

09.00 – 12.00ч.
Измерване на кръвна захар и холестерол
Място: палата 11, щанд 11Т11
Организатор:,, Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“


9.00-13.00
Кариерен бизнес форум
9.00- 9.30 – Регистрация
9.30- 9.45 – Официално откриване
9.45- 10.30 – Представяне на фирмите
10.30- 13.00 – Дискусии
Място: конферентна зала,  палата 7
Организатор: Кооперация „Хранително-вкусова промишленост“

 

11.00-16.30
Кръгла маса ,,Знания, които не ни помагат да направим информиран избор“
Модератор: д-р Светла Чамова – изп. директор АМБ
11.00  Регистрация
11.30  Добре дошли
д-р Светла Чамова – изп. директор АМБ
Политики на СЗО по хранене - реформулиране на храните с цел намаляване съдържанието на сол, мазнини, наситени мастни киселини, трансмастни киселини, добавена захар
Доц. д-р Михаил Околийски – Представляващ СЗО за България
12.00 Ретроспекция на законодателството през 2016 г.
Проф. Йордан Гогов, ЕС на АМБ
Въпроси
12.30  Хранителни и здравни претенции съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1924/2006
Проф. Веселка Дулева, Национален консултант по хранене и диететика към Министерство на здравеопазването
Въпроси
13.00 Допустими отклонения за обявени хранителни стойности в месни продукти
 д-р Мая Макавеева, дирекция „Животновъдство“, МЗХ
Въпроси
13.30 Кафе пауза
14.00 Нов закон за търговия на дребно и етикетиране на страна на произход в Румъния и Унгария
Д-р Димитър Димитров - дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХ
Въпроси
14.30 Проекти на нови нормативни актове на ЕС за:
правила за прилагането на член 26 (3) от Регламент (ЕС) № 1169/2011 за посочване на страната или мястото на произход на основната съставка на храната;
за изменение на Регламент (ЕО) № 853/2004 по отношение на температурните условия при транспортиране на месо
адв. Елена Тодорова, Schoenherr
Въпроси
Модератор: Проф. Йордан Гогов, ЕС на АМБ
15.00 Дискусия и отговори на въпроси
  Проф. Веселка Дулева, Д-р Димитър Димитров, Проф. Йордан Гогов, д-р Мая Макавеева, адв. Елена Тодорова, представител на БАБХ
16.30  Връчване на сертификати и закриване на кръглата маса
Място: Пресклуб
Организатор: ,,АМБ»

11.30 -12.30 ч.
 Балансирано хранене със ZIDO, подходящата храна за хора с диабет и тези, които искат да се хранят  здравословно.
Място: палата 11, щанд 11Т11
Организатор:,, Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“


14.00 - 15.30ч.
“ Как да се храним и живеем балансирано, в хармония със себе си любов към заобикалящия ни свят? ''
Място: палата 11, щанд 11Т11
Организатор:,, Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“


15.30 – 16.30ч.
 Консултация с ендокринолог
Място: палата 11, щанд 11Т11
Организатор:,, Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“

 

25.02.2017– събота

09.00 – 12.00ч.
Измерване на кръвна захар и холестерол
Място: палата 11, щанд 11Т11
Организатор:,, Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“


10.30 – 13.00ч.
Здравословна работилница -ще бъде организирано кулинарно състезание между деца и родители под мотото „Заедно готвим по-добре“
Място: палата 11, щанд 11Т11
Организатор:,, Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“


14.00 -15.00 ч.
Въпроси и отговори на тема „Диабет, хранене, алкохол”
Място: палата 11, щанд 11Т11
Организатор:,, Национална асоциация на децата и младите хора с диабет“

 

актуална към 14.02.2017 г.

 

Назад

Нагоре